മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം

മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം

മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം

മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം, 01-ജനുവരി-2015-ന് സംയോജിപ്പിച്ച,8 വർഷം 6 മാസം പഴക്കമുള്ള ഒരുസൊസൈറ്റി സ്ഥാപനമാണ്, മാഞ്ചീരി കുരിക്കളിൽ
മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം മുൻ‌ഗണനാ മേഖലയിലെ വായ്പാ പി‌എസ്‌എൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള വ്യാപാരമാണ്, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും ഒഴികെയുള്ള റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ഉപ-വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രാഥമികമായി കടകളിലെ സ്റ്റാളുകളിലോ മാർക്കറ്റുകളിലോ അല്ല മറ്റ് ചില്ലറ വിൽപ്പനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.
മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസ് ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കേരളത്തിലെ കട്ടപ്പനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.